Tid: 2. november 2017 17:00

Sted: KÅKÅnomics, Sting Nere

Pris: 100/50 for studenter og uføre

The event is in English. For description in English, please scroll further down the page.

 

Velkommen til debatt om digitalisering – snarveien til utvikling eller en farlig vrangforestilling? Hva er fallgruvene? Hva slags samfunn er det egentlig teknologien gir oss, og hvor skal det ende? Teknologipessimisten Evgeny Morozov møter Josef Noll og Kari Anne Haaland Thorsen, forskere og eksperter på henholdsvis autonome systemer og semantiske teknologier.

KÅKÅnomics setter fokus på blant annet følgende problemstillinger:

  • Hvor og på hvilken måte påvirker digitalisering økonomien?
  • Er digitalisering virkelig den kjappeste veien til verdens framskritt, til utvikling av alle slag?
  • Har vi gått i fella? Er digitalisering egentlig en farlig vrangforestilling, et symptom på at den teknologiske utviklingen er i ferd med å gå løpsk?
  • Hva må vi se opp for? Hva er fallgruvene?

Kjøp billetter HER!  

 

I debatten møter vi blant annet:

  • Evgeny Morozov, gjesteforeleser ved Stanford University, kritisk teknologi-skribent (The New York Times, The Economist, Financial Times m.fl), og forfatter av boka «The Net delusion. The Dark Side of Internet Freedom».
  • Josef Noll, professor ved seksjon for autonome systemer og sensorteknologier, Universitetet i Oslo.
  • Kari Anne Haaland Thorsen, postdoktor i Informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Har skrevet en doktorgrad med tittelen «Dataintegrasjon ved bruk av semantiske teknologier».
  • Ordstyrer er Hilde Sandvik, sjefredaktør i det nordiske mediehuset Broen.xyz. Tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.


Kari Anne Haaland Thorsen
innleder om hva digitalisering er og hva det betyr i praksis. Deretter tar teknologipessimisten Evgeny Morozov over med en kort oppsummering av foredraget han holdt på Hovedkonferansen på Stavangeren tidligere på dagen, under tittelen «How the Digital Economy Enslaves Us», med bud om at vi må gjennomføre automatiseringen av samfunnet på et verdig vis.

Digitalisering er et mangehodet troll. Begrepet digitalisering kan noen ganger gi inntrykk av å være løsningen på alle framtidens utfordringer. Parolen lyder ofte slik: vi kommer ikke utenom, tilpass eder, små mennesker – digitalisering er utelukkende til gode for dere selv! Digitalisering, vil noen hevde, er på denne måten også frigjøring fra fortidens lenker: den frigjør arbeidskraft (slutt på drittjobbene!), den minimerer de såkalt meningsløse jobbene (la robotene ta over!), og den sikrer dessuten kvalitet fristilt fra menneskelige feil. Eller?

At problemer løses, betyr samtidig at nye problemer skapes: Hva slags praktiske endringer av arbeids- og samfunnslivet står vi overfor? Er digitaliseringen en selvoppfyllende profeti? Fører ikke automatisering bare til mer automatisering? Noen vil påstå at teknologien drives framover av et ustanselig krav om økonomisk vekst. Uansett er det ingen tvil om at digitaliseringen vil fortsette å erstatte tradisjonell menneskelig arbeidskraft. På lang sikt: hva er konsekvensen av menneskets overflødighet?

Vi må frigjøre oss fra menneskets bremsende effekt på «naturlig» utvikling, sier teknokratene, og peker samtidig på noe viktig: naturlig for hvem? Mennesket eller roboten? For hvem skal egentlig styre skuta? Og hva med etikken? Må vi redefinere verdiene våre?

I KÅKÅ kverulantkatedralens ånd vil det avslutningsvis bli mulighet for Q&A med publikum. Vel møtt til en av KÅKÅnomics’ viktigste debatter!

 

HOVEDSPONSORER

 

                

 

ANDRE BIDRAGSYTERE

     

 

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

ENGLISH:

Digitalisation – a fast track to development or a dangerous delusion?

When: 2 November 2017 at 17:00

Where: KÅKÅnomics – Sting Nere

Admission: NOK 100. NOK 50 for students and disabled.

Welcome to a debate about digitalisation – a fast track to development or a dangerous delusion? What are the pitfalls? What kind of society is technology really giving us – and where will it end? Technology sceptic Evgeny Morosov meets Josef Noll and Kari Anne Haaland Thorsen, who are researchers and experts in autonomous systems and semantic technologies, respectively.

KÅKÅnomics intends to highlight the following issues, among others:

How and in what way does digitalisation influence the economy?

Is digitalisation really the fastest way to achieve global progress and development on all fronts?

Or have we wandered into a trap? Is digitalisation really a dangerous delusion – a symptom of the fact that technological development is getting out of control?

What should we be on the look-out for? What are the pitfalls?

Buy your tickets  HERE!

Among those we will meet during the debate are:

Evgeny Morosov, a guest lecturer at Stanford University, and technology-sceptic commentator for the New York Times, the Economist and the Financial Times, among others, and author of “The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom”.

Josef Noll, Professor at the Department for Autonomous Systems and Sensor Technology at the University of Oslo.

Kari Anne Haaland Thorsen, is a post-doctoral student in Information Technology at the University of Stavanger. Her doctorate thesis was entitled “Dataintegrasjon ved bruk av semantiske teknologier” (Data integration using semantic technologies).

The moderator will be Hilde Sandvik, editor in chief at broen.xyx, and a former editor of culture and debate features at the Norwegian newspaper Bergens Tidende.

Kari Anne Haaland Thorsen will introduce the debate by explaining what digitalisation is, and what it means in practice. Technology sceptic Evgeny Morosov will then give a brief summary of a presentation he gave at the main conference at Stavangeren earlier in the day, entitled “How the Digital Economy Enslaves Us”. His message will be that implementation of the automation of society must be carried out humanely.

Digitalisation is a multi-headed monster. Use of the term digitalisation can sometimes give the impression of it being the solution to all of our future challenges. The rallying cry is commonly as follows: We can’t manage without it – so adapt and get used to it! Digitalisation is entirely beneficial to us all! Some say that digitalisation sets us free from the chains of the past. It releases us from hard manual labour (no more back-breaking jobs!), it minimises so-called meaningless jobs (let the robots do the work!), and it guarantees quality free from human error. Or does it?

Solving problems simply creates new ones: What kinds of practical changes are we facing in our working lives and in our communities? Is digitalisation a self-fulfilling prophecy? Will not automation simply lead to more automation? Some will maintain that technology is driven by an unremitting need for economic growth. In any event, there is no doubt that digitalisation will continue to replace traditional human labour. What will be the consequences of human redundancy in the long term?

The technocrats say that we have to free ourselves from the inhibiting influence of natural evolution. In doing so, they raise the important question – natural for whom? The human or the robot? Because who is it that will really control our future? And what about ethics? Will we have to redefine our values?

In the spirit of KÅKÅ debates, the audience will be given an opportunity to ask questions at the end of the panel discussion. So welcome to one of the most important debates at KÅKÅnomics!

 

MAIN SPONSORS

 

           

 

OTHER CONTRIBUTORS

     

 

KÅKÅnomics ARENAS

KÅKÅnomics is being held at the following venues: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, the Wine Bar at Gaffel & Karaffel, Spor 5, Stavangeren, The Norwegian Petroleum Museum, Sølvberget and the University of Stavanger Business School.

 

KÅKÅ is funded by:

The founders of KÅKÅ are Kristoffer and Signe Anne Stensrud. The largest contributor to KÅKÅ is the company Månebakken AS. We also receive funding from the Fritt Ord Foundation, Stavanger municipalityThe Arts Council of Norway and Rogaland County Council. Moreover, we receive grant funding from the Norwegian Ministry of Culture via the state Gift Enhancement Scheme.

 

Pin It on Pinterest