Kjøp billett TIRSDAG 12. MAR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Byfortetting – mot naturen?

Er fortettingsstrategien mot menneskenaturen, eller vil naturen og klimaet bryte sammen hvis vi ikke bor trangere – over alt?Noen vil si at eiendomsutviklerne har tatt rollen som de nye miljøforkjempere; Jo mer de får bygge, jo bedre er det for miljøet og jo større blir fortjenesten. Fortetting er en forutsetning for bærekraftig vekst, og forskning viser at tettere byer får oss til å reise mer kollektivt, bruke sykkel og gå. Eser bebyggelsen utover, blir vi mer avhengige av bil.Men hva kan gå tapt? Hva skjer med den sosiale inkluderingen og det gode livet i den kompakte byen? Finnes det både fornuftig og uvettig fortetting? Må vi bo trangere over alt? Kan fortetting bidra til økt segregasjon, gentrifisering og sosial eksklusjon? Hvordan går trivselen, bokvaliteten, de gode lekeplassene og uterommene, og stedenes egenart, identitet og historie i hop med stadig økt tomteutnyttelse? Hva gjør egentlig en by vital?Innledning:
– Audun Engh, Stedsaktivist, jurist, administrator for Facebookgruppa «Arkitekturopprøret» og en markant kritiker av modernistisk arkitektur – også omtalt i et intervju med Arkitektnytt som «Motstandsmannen.» Engh har vært prosjektleder for en rekke plansmier i norske kommuner, altså workshops der mange lokale aktører inviteres til aktiv deltakelse i planlegging av lokal stedsutvikling (www.plansmier.no).I panelet:
– Per Gunnar Røe, professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

– Henrik Lundberg,
arkitekt ved KAP kontor for arkitektur og plan.– Kaj S. Lea
ved byutvikling i Stavanger kommune, og prosjektleder for kommuneplanens arealdel.– Johnny Aspen,
førsteamanuensis ved institutt for urbanisme, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.Programleder: Oddvar Skjæveland, arkitekturpsykolog

Om deltakerne:


Audun Engh er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med tilleggs-studier i sosiologi. Han har arbeidet som advokat og juridisk rådgiver på en rekke saksområder, blant annet strafferett, asylrett og byplanlegging. Han har også vært redaktør av fagtidsskriftet «Kritisk Jus» og medredaktør og sentral drivkraft i motkulturbladet «Gateavisa». Engh har også arbeidet som frilansjournalist i NRK, nærradioer og en rekke aviser, med temaer som arkitektur, byplanlegging, alternativkultur, film og musikk.Audun Engh har vært prosjektleder for 15 plansmier i norske kommuner. Plansmier er workshops der flere lokale aktører inviteres til aktiv deltakelse i planlegging av lokal stedsutvikling (www.plansmier.no).  Engh er foredragsholder og skribent i flere medier, blant annet om lokal tilpasning og beboermedvirkning innen byutvikling.

Audun Engh er styremedlem i INTBAU, International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism (www.intbau.org), og i Oslo Velforbund (http://www.kuv.no).

Per Gunnar Røe er professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Røe forsker på byutvikling og byplanlegging, bærekraftig byutvikling og mobilitet, sosial bærekraft, arkitektur, stedsutvikling, suburbanisering og flytting. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter, og er for tiden prosjektleder for «Smart Mobility Suburbs», finansiert av Norges forskningsråd. Per Gunnar underviser og veileder på bachelor- og masternivå i by-geografi, urbanisme, byutvikling, stedsutvikling og byplanlegging. Han veileder også flere PhD-studenter innenfor byforskning.

Henrik Lundberg er sivilarkitekt mnal, partner i KAP kontor for arkitektur og plan, og engasjert i regionens byutviklingsdebatt. Lundberg arbeider med prosjektet «Båndbyen Sandnes Stavanger,» som ser på mulighetene for urbanisering langs jernbane og bussveilinjene mellom de to byene. Lundberg er også lærer i byplanlegging ved UiS.

Jonny Aspen er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med særlig ansvar for forskning og undervisning i byteori, byplanhistorie, byens kulturhistorie og aktuell byutvikling. I sin seneste bok, Den vitale byen (2015), skrevet i samarbeid med John Pløger, argumenteres det for en vitalistisk vending innen så vel byforskning som byplanlegging. Han jobber for tiden særlig med temaer knyttet til digitalt byliv, offentlige rom og byen som erfaring.Kaj S. Lea er sivilarkitekt og har tidligere jobbet som arkitekt i privat praksis. Han jobber nå ved avdeling for byutvikling i Stavanger kommune og er prosjektleder for kommuneplanens arealdel. I arbeidet med ny kommuneplan jobbes det særskilt med en revidert byutviklingsstrategi som skal føre til reduserte klimagassutslipp og gjøre byen mer attraktiv.