Kjøp billett ONSDAG 21. OKT, KL. 17:00 Kinosal 1
Ordinær: KR 100 INK. AVGIFT
Student: KR 50 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Deltaker/samarbeidspartner/frivillig: KR 0 INK. AVGIFT

Portrett av David Goodhart og «Head, Hand, Heart»

Portrett av David Goodhart og «Head, Hand, Heart»

Please see presentation in english at the bottom of this page.

David Goodharts forrige bok «The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics», lanserte begrepsparet «Somewheres» og «Anywheres», og ble umiddelbart et verktøy for å forstå grunnleggende motsetninger i befolkningen, og ga nye perspektiv og forklaringer på hvorfor populistiske politikere og partier slår så godt an. Goodharts siste og helt ferske bok er "Head Hand Heart: The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century". Her skriver om han hvordan det de siste 40 år har utviklet seg et meritokrati, hvor kunnskapsarbeidere med høy utdannelse har fått for mye makt på bekostning av manuell arbeidskraft og ansatte i omsorgsyrker. Han argumenterer for at arbeid utenfor «kunnskapsøkonomien» må bli høyere verdsatt nå som vi står overfor en stadig mer automatisert verden. David deltar på KÅKÅnomics fra London og møter Ross Ashcroft fra Renegade Inc for å diskutere hvordan ulikheten kunne bli så stor og finne ut av hva som kan gjøres for å utjevne statusforskjellene og gi verdighet til alle.

Tid: Onsdag 21. oktober kl. 17:00 – 18:00
Kinosal 1, Odeon Kino
Inngang 100 / 50 / 20

Med David Goodhart, journalist, politisk kommentator og forfatter av «The Road to Somewhere» og «Head, Hand, Heart».

Programleder er Ross Ashcroft, filmskaper, kringkaster og gründer, TV-vert for Renegade Inc.

Introduksjon fra vert, Tom Hetland, historiker, kommentator og tidl sjefredaktør Aftenbladet.

David Goodhart er en tidligere journalist i Financial Times, populær forfatter, grunnlegger av Prospect Magazine og leder av tenketanken Policy Exchange. Han har skrevet mye om populisme, innvandring og nasjonal identitet, og tidligere argumentert for at for høy innvandring kan føre til mindre solidaritet og gjøre det vanskeligere å få en sosialdemokratisk velferdsstat til å fungere.

Portrettet av David Goodhart og hans helt ferske bok «Head, Hand, Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21 Century» er laget i samarbeid med Renegade Inc i London, som er vår britiske samarbeidspartner. Portrettene lages i deres studio på en slik måte at publikum får inngående kjennskap til forfatter, ny bok, problemstillinger og budskap. Portrettene er en del av vår digitale formidlingsstrategi under koronakrisen. Portrettene presenterer sentrale internasjonale forfattere og tenkere, som er ute med rykende ferske bøker som berører viktige tema i vår samtid.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

A portrait of David Goodhart and ‘Head, Hand, Heart’

David Goodhart’s last book, ‘The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics’, in which the author introduced the dual terms ‘Somewheres’ and ‘Anywheres’, immediately became an instrument for our understanding of the basic differences we observe in society, providing us with new perspectives and insights into why populist political parties and their politicians currently have the wind in their sails. Goodhart’s most recent book is called ‘Head, Hand, Heart: The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century’. Here, he writes about how, during the last 40 years, a meritocracy of highly educated knowledge workers has accumulated a great deal of power at the expense of manual workers and employees in the caring professions. He argues for a model in which work carried out outside the ‘knowledge economy’ must be assigned greater value now that we are on the brink of an increasingly automated world. David is taking part in the KÅKÅnomics festival from London where he will be interviewed by Ross Ashcroft from Renegade Inc. They will discuss the reasons why inequality has become so great and what must be done to equalise the status differences and achieve dignity for us all.

When: Wednesday 21 October at 17:00 in Kinosal 1 at the cinema. Entrance NOK 100/50

With David Goodhart, who is a journalist, political commentator, and author of ‘The Road to Somewhere’ and ‘Head, Hand, Heart’.

The presenter will be Ross Ashcroft, who is a film-maker, broadcaster and entrepreneur, as well as a TV host for Renegade Inc.

David Goodhart is a former journalist at the Financial Times, a popular author, founder of Prospect Magazine and leader of the think tank Policy Exchange. He has written extensively on populism, immigration and national identity and has in the past argued that high levels of immigration can result in lower community solidarity, making the smooth functioning of the social democratic welfare state more difficult.

A portrait of David Goodhart and his most recent book ‘Head, Hand, Heart’: The Struggle for Dignity and Status in the 21 Century’ is produced in collaboration with our UK partners, the London company Renegade Inc. These portraits have been produced in the company’s studio in such a way that provides the audience with a deep insight into the authors, their new books, their messages and relevant issues. The portraits form part of our digital dissemination strategy during the Covid-19 crisis. The portraits comprise a series of presentations of key international authors and thinkers who are currently releasing brand new books that address the key issues of our time.

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION 

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.

– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.

– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.

– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no